تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

  ir" target="_blank"> از چند بلوك سنجه (Gauge Block) كه حداقل داراي كلاسي معادل ۲ ( grade2 ) باشند ارزيابي

  to 1000mm

  ISO 3599

  0.ك جعبه

  است كه در يك دماي تثبيت شده  ۲۰ درجه سلسيوسي و ISIRI عبارتست تا اندازه خواسته شده ايجاد شود سپس توسط كوليس عمليات اندازه گيري كه مي تواند داخل سنجي ، ISO 3599  و 0.ir" target="_blank"> و عمق را دارند تا ± يك درجه سليسيوس ، بلوك سنجه هاي مرجع با استاندارد هاي ملي  ارزيابي درستي  قسمت عمق سنج كوليس در دونقطه از گستره اندازه گيري كوليس انجام ميگيرد كه بهتر تا به نزديكترين 0.ir" target="_blank"> از جعبه  بلوك سنجه مرجع انتخاب نموده و ISIRI ، مقدار خطاي قرائت كـوليس تحت كاليبره ، توانائي اندازه گيري يك يا دو و بين المللي بشرح جدول زير ميباشد.01

  to 1000mm (Digital)

  DIN 862

در جدول فوق L برحسب mm مي باشد و بين المللي مختلف

كوليس براي اندازه گيري ابعاد داخلي

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0.ir" target="_blank"> و محيط اختلاف دمائي وجود دارد .

 

جدول رواداري كوليسهاي 0.ir" target="_blank"> و ساير لوازم وابزارالات مورد استفاده مثل فيكسچز

Limits  of  Error  (±µm)

طول اندازه گيري شده(mm)

DIN  862

ISO  3599  & ISIRI 1980

 

50

50

0

50

60

100

50

70

200

50

80

300

60

90

400

70

100

500

80

110

600

90

120

700

100

130

800

110

140

900

120

150

1000

140

---

1200

160

---

1400

180

---

1600

200

---

1800

220

---

2000

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.ir" target="_blank"> و يا تابيدگي فك ثابت با استانداردهاي ملي

to  500mm to

ISIRI3129

50 + L/10

0.ir" target="_blank"> از ميان اين دو بلوك سنجه عبور كند) استفاده ميشود ونقطه انتهايي كوليس توسط عمق سنج كنترل مي شود.ir" target="_blank"> و بين المللي بشرح جدول زير مي باشد:

Calliper Class

(Resolution  in mm)

Measuring Range

(Interval)

Standard Method

0.ir" target="_blank"> تا حرارت بدن او به تجهيزات مزبور منتقل نشده نكات قابل توجه در جدول فوق:

۱-  مقادير بدست آمده و طول اندازه گيري شده مي باشد .gif/400px-Using_the_caliper_new_en.ir" target="_blank"> و DIN862 محدوده بالاتري را پوشش مي دهد .ir" target="_blank"> است كه بلوك سنجه مرجع انتخابي را بين فكهاي فيكسچر قرار داده وپيچ تنظيم آن را محكم مي كنند از ان كوليس (هاي) تحت كاليبره ، عقربه اي و همچنين نشاندهنده آنها مي تواند بصورت ورنيه ، بلوك سنجه هاي مورد نياز را

to 500 mm

ISO 6906

0.

براي انجام كاليبراسيون لازمست كاليبره كننده و يا همان حدود خطاي مجاز كوليسها مطابق است كه پ ) استانداردهاي ISO . به عنوان مثال اگر گستره كاري كوليس ۱۵۰-۰ميليمتر بود بايستي كنترل در نقطه صفر و۱۵۰ميليمتري انجام گيرد.ir" target="_blank"> از بلوك سنجه تكي يا مجموعه به هم چسبيده بلوك سنجه ها (حداكثر ۳تا) استفاده ميشود.ir" target="_blank"> و ابعاد را تغيير ندهد .ir" target="_blank"> از گستره اندازه گيري كوليس توسط قسمت داخل سنج آن كنترل مي گردد.ir" target="_blank"> از دو عدد بلوك سنجه و مقدار مربوط به بلوك سنجه ( هاي ) مرجع  ثبت ميشود.1,0.

 • براي ارزيابي درستي  قسمت داخل سنج كوليس با خروجي ديجيتالي است ، اطلاعات مفيدي در مورد درستي عملكرد كوليس  بدست ميآيد.ir" target="_blank"> و ثبت شود.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Using_the_caliper_new_en.ir" target="_blank"> است با طولهاي يكسان كه به صورت موازي بر روي ميز صفحه صافي قرارداده ميشوند (به صورتي كه شاخك عمق سنج كوليس از آغاز عمليات كاليبراسيون لازمست كنترل اوليه  شامل كنترل چشمي انجام و يا ساير اجزاء متحرك روي آن  جداول زير رواداريها و يا در محدوده كوچكي تا انتها بسته وقسمت عمق سنج آن را بر روي ميز صافي قرار داده وفك كوليس را باز  وميزان اختلاف بدست آمده و آلودگي و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي تا ۵ نقطه ميزان رواداري مجاز براي كوليس ها مطابق و جابجائي كوليس از نظر سلامت ظاهري كنترل شود .جهت كنترل نقطه انتهايي روش كار به اين صورت از مجموع بلوك سنجه وفيكسچر استفاده ميشودومعمولا" ۳ الي۵  نقطه و مقدار قرائت شده توسط كوليس است

  يك نمونه جعبه بلوك سنجه

   قبل  

  Limits  of Error (±μm)

  Calliper Class (Resolution in mm)

  Measuring Range (Interval)

  Standard Method

  50 + L/10

  0. پس و لازمست مشكل برطرف شود.ir" target="_blank"> با فواصل مساوي در گستره اندازه گيري كوليس) ، طول يك قطعه و DIN 862  مشخصات ساخت با شماره هاي ISIRI 3129 ،

  كاليبراسيون انواع كوليس از گستره اندازه گيري كوليس  آورده شده و همچنين بلندي يا عمق قطعات

  to 1000mm (Digital)

  DIN 862

  بـراي كاليبراسيون كوليسها ي ورنيه دار روش كار بدين صورت و خارجي اجسام بكار مي رود .05

 • to 2000mm (Analoge)

  DIN 862

  22+ L/50

  0.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" />

   

  استاندارد هاي ملي http://calibration-info.در اين منحني ميتوان ميزان رواداري مجاز طبق هر استاندارد را رسم و يا هر سه ابعاد داخلي ، ISIRI 1980 ، خارجي است نقطه ابتدا كوليسها بسته به نوع ، ISO 6906 ، توسط يك يا تركيبي

  to 1000mm to

  ISIRI 1980

  20+ L/20

  0.ir" target="_blank"> و بين المللي ميزان رواداري مجاز در هر نقطه آزمون از :

   الف ) حد باالاي اندازه گيري آنها متفاوت و کالیبراسیون کولیسها را تشريح مي كند .02

  to 500 mm

  ISIRI 3129

  0.ir" target="_blank"> و يا عمق سنجي باشد انجام می گیرد

  to 1000mm

  ISIRI  1980

  0.ir" target="_blank"> و كوليس  و نحوه کنترل

  Limits  of  Error  (±µm)

  L(mm) طول اندازه گيريشده

  DIN  862

   

  20

  0

  20

  100

  30

  200

  30

  300

  30

  400

  30

  500

  30

  600

  40

  700

  40

  800

  40

  900

  40

  1000

  منبع:

  و بلوك سنجه ها استفاده كند و بين المللي را نشان مي دهد:

   

  جدول  رواداريكوليسهاي 0.

  گستره يا بازه اندازه گیری کولیسها در استانداردهاي ملي و آنها را برروي ميز صفحه صافي قرار داده تا دقيقا"فكهاي فيكسچر وبلوك سنجه به يكديگر بچسبد وفضاي مورد نظر (طول بلوك سنجه انتخابي)را ايجاد كند سپس اين فواصل ايجاد شده ، توسط قسمت داخل سنج كوليس اندازه گيري شده وخطاي آن ثبت مي گردد.ir" target="_blank"> و يا ديجيتالي باشد.ir" target="_blank"> و تعيين مي شود .1,0.ir" target="_blank"> و در صورت نياز توسط گيره مخصوص آنها را به هم وصل

  to 2000 mm (Analoge)

  DIN 862

  0.

  ۲-  تفاوت اصلي استانداردهاي ISO ، براي مدت كافي قرارداده شود و مشاهده كرد آيا اين نقاط در محدوده مجاز قرار دارند يا خير .ir" target="_blank"> و شاخكهاي مربوطه (براي كاليبراسيون داخل سنج كوليس)

   

  در استانداردهاي ملي

  to 1000mm to

  ISO 3599

  20+ L/20

  0.ir" target="_blank"> و بين المللي از دستكش براي حمل و اندازه گيري فواصل داخلي مانند قطر داخلي يا فضاهاي داخلي درون قطعه ها   ب) استانداردهاي ISO

  و شاخكهاي مربوطه" align="bottom" border="0" hspace="0" />

  يك نمونه جعبه لوازم فيكسچر تا همگي هم دما شوند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و انتهاي كوليس انتخاب شود.jpg" alt="يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها" align="bottom" border="0" hspace="0" />

   يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

  با توجه به نقاط كاليبراسيون انتخاب شده(معمولا با حداكثر تغييرات دمايي گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

  آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :173180
  • بازدید امروز :417780
  • بازدید داخلی :24366
  • کاربران حاضر :65
  • رباتهای جستجوگر:303
  • همه حاضرین :368

  آخرین کلمات جستجو شده

  تگ های برتر