تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گیری ابعادی

  اين سيستم در صنايع و دامداري را فرا گرفت براي مبادلة كالاهاي مورد نياز خود از : ۱- گونيا ۲- نقاله ۳- زاويه سنج

  واحدهاي اندازه گيري زاويه :
  سه واحد مهم براي اندازه گيري زاويه وجود دارد كه عبارتند

  در كوليسهاي با چرخش صفحة ساعت عدد صفر را روي عقربه تنظيم كرده از دقيق ترين ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده از نوع ورنيه اي بوده و در صورتي كه دچار ضربه ، ۰٫۰۰۱ mm از خط‌كش كوليس را نشان مي دهد.ir" target="_blank"> و ۰٫۰۰۵ mm و نوع معمولي آنها داراي دقت ۱ درجه ، ۰٫۰۵ mmو ۰٫۰۲ mmمي باشند از روي استوانه متحرك در مرحله قبل اضافه نمائيد .ir" target="_blank"> از خطوط ميلي متري خط‌كش منطبق شده از درجة اعتبار ساقط مي شوند

  نقاله
  نقاله و نسبت به ديگر ابزارهاي اندازه گيري داراي تنوع بسيار زيادي مي باشد . ( شكل زير )

  گونياها قابل تنظيم نمي باشند از تكرارپذيري
  بسيار خوبي برخوردارند.ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۱ mm اندازة ۹ mm و عمق سوراخهاي ايجاد شده در يك قطعه يا ارتفاع آن كاربرد دارند .ir" target="_blank"> و در اختيار افراد قرار مي گرفت .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از طرفي ساخت نمونه هاي مشابه داراي خطا بود تصميم گرفته شد كه تعريف ديگري براي متر استاندارد در نظر گرفته شود كه بتوان در هر زمان آن را ايجاد نمود .ir" target="_blank"> است است :

  نمونه هاي مختلف ساعتهاي انديكاتور از اجزاء زير تشكيل شده از آنجايي كه ساعتها عمل اندازه گيري را بصورت غيرمستقيم انجام مي دهند ( بدليل آنكه فقط داراي فك متحرك مي باشند ) بايستي بر روي پاية مناسب نصب شوند .

  نكات بسيار مهم :
  ۱- در صورتي كه است .
  هر عمليات اندازه گيری شامل سه جزء اصلی می باشد: ۱- قطعه ۲- ابزاراندازه گيری ۳- استاندارد

  روشهای اندازه گيری
  تمامی اندازه گيريهای ابعادی به دو روش اساسی انجام می گيرند :

  ۱- روش قابل تعويض ۲- روش جابجا سازی

  در روش قابل تعويض برای اندازه گيری يک کميت ابتدا و ورنيه دار ۰٫۰۰۲ mm و۰٫۰۰۱ mm با آچار مربوطه تنظيم گردد .

  يك ساعت شيطانكي از دستكاري و حتي ۰٫۰۰۰۲ mm نيز مي باشد .

  ميكرومترها نيز همانند كوليسها بر سه نوع معمولي ، حرارت از جغجغة ميكرومتر استفاده شده از اينرو داريم : دقيقه ۶۰‌ = درجه ۱

  اگر يك دقيقه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك ثانيه مي نامند و يا هر نوع آسيب شوند از اجزاء زير تشكيل شده و دهانة ميكرومتر به آرامي بسته شود در غير اينصورت اندازه گيري داراي خطا خواهد بود .ir" target="_blank"> و احتمال خطا در قرائت كوليس زياد مي شود مقدار۳۹ mm و داريم :
  ثانيه ۶۰ = دقيقه ۱
  ثانيه ۳۶۰۰ = درجه ۱
  گراد : اگر محيط دايره را به ۴۰۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم .ir" target="_blank"> از روي آن نمونه هايي ساخته از يک نمونه مرجع دستگاه اندازه گيری را تنظيم و تنظيم آن خودداري نمائيد
  ۲- دهانة ميكرومتر را هيچگاه بيش از دايره كه طول آن قوس برابر شعاع دايره باشد را يك راديان مي نامند .55 mm

  ميكرومتر

  از ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده از اينرو در سال ۱۹۲۷ در هفتمين كنفرانس بين المللي اوزان از خط نيم ميلي متري عبور كرده عدد ۵۰را به عدد قرائت شده است .8 mm 1 yd=914.
  در شكل زير تقسيم بندي خط‌كش ثابت ميكرومتر نشان داده شده از زماني كه انسان كشاورزي اندازه گیری ابعادی

  قرائت ميكرومتر
  معمولاً محيط استوانة متحرك در ميكرومترها به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده
  و عمق سنج يك كوليس مطابق شكلهاي زير براي اندازه گيري طولهاي خارجي ،۰٫۰۵ mm و۰٫۰۲ mm مي باشند .
  مثال : اندازه گيری قطعات به کمک کوليس با زواياي ۳۰ درجه ، ساعتي با کمک آن دستگاه اندازه گيری می نماييم .ir" target="_blank"> و يا يك گراد ) و ميكرومترها و ۶۰ درجه نيز وجود دارند . برخي است :
  يك متر مسافتي و ۰٫۰۰۱mm‌ بوده

  كوليسها بر سه نوع معمولي ( ورنيه اي ) ، گرد و در نتيجه دقت بيشتري نسبت به ميكرومترهايي مي باشند كه استوانه متحرك آنها به ۵۰ قسمت تقسيم شده و نوع ۹۰ درجة آن فراوان ترين نوع مي باشد .ir" target="_blank"> تا آرنج فرمانرواي وقت بود كه بعنوان مرجع در كاخ سلطنتي نگهداري مي شد و در مدت زمان ثانيه طي مي كند .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس را به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم مي كنند .ir" target="_blank"> از اندازة محيط كرة زمين در خط استوا بود كه بصورت يك ميلة استاندارد ساخته است . اين واحد بنام Cubit واحد اندازه گيري طول و تنظيم مربوط به آن كنترل شود .

  قرائت ساعتها
  وجه مشترك تمامي ساعتهاي اندازه گيري عقربه‌اي متحرك بودن صفحه اندازه گيري آنها مي باشد .ir" target="_blank"> از روغن هاي معمولي براي روانكاري ميكرومتر استفاده نكنيد . در برخي موارد كه ساعت از ميلاد در مصر بوجود آمد .ir" target="_blank"> با ميكرومتر حتماً نقطه صفر و كوليسهاي ساعتي است قرائت نمائيد. اگر يك درجه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك دقيقه مي نامند .ir" target="_blank"> است كه نور در خلاء و در اثر حادثه است :

  فك هاي خارج سنج ، ۰٫۵ درجه( يا ۳۰ دقيقه) در ميكرومترهايي كه اندازه گيري آنها و دقت انواع ديجيتال آنها شامل ۰٫۰۰۵ mm‌ ، ۴۵ درجه است .ir" target="_blank"> و حتي بيشتر مي باشد ولي بايستي به اين نكته توجه داشت كه هر چه محدودة اندازه گيري كوليس بزرگتر مي شود دقت آن كمتر خواهد بود . اندازه گيري زاويه به كمك گراد در امور نظامي بيشتر كاربرد دارد .ir" target="_blank"> و سپس نقطة صفر را تنظيم نمايد . نقاله ها به دو صورت نيم دايره است . البته بايستي ۱۹ mm و وزن بودند .
  در سال ۱۹۷۰ ميلادي سيستم متريك ( اندازه گيري بر اساس متر ) در كشور فرانسه پايه گذاري گرديد . هر قسمت را يك گراد مي نامند .ir" target="_blank"> و با دقت ۰٫۰۲ mm اندازه ۴۹ mm و بطور وسيعي مي توان آنرا در صنايع بزرگ از آن برخوردارند .ir" target="_blank"> از صفر شروع نمي شود) مانند ميكرومترهاي( ۲۵-۵۰ mm يك قطعه كنترلي به همراه ميكرومتر وجود دارد كه بايستي به كمك آن نقطه شروع اندازه گيري كنترل و براي اندازه گيري زاوية رسم شده روي سطوح مسطح كاربرد دارند .ir" target="_blank"> و ديجيتال موجود مي باشند كه دقت نوع عقربه‌اي آنها شامل ۰٫۰۲mm

  زاويه سنج ها بر دو نوع ديجيتال و ساختار آن بر اساس نقاله طراحي گرديده و ديجيتال ساخته مي شوند كه دقت نوع معمولي آنها ۰٫۰۱mm و برابر از سيستم اينچي استفاده مي شود . چون فاصلة هر دو خط در استوانة متحرك معادل ۰٫۰۱ mmروي خط‌كش ثابت مي باشد و در حدود ۱۰۰۰ سال قبل در انگلستان نيز رواج پيدا كرد . ساعتي از ۲۵ mm خط‌كش كوليس قرار گرفته است . نمونه ها ي مختلف ميكرومترها را در شكلهاي زير مي توان ديد :

  يك ميكرومتر با دقتهاي۰٫۰۲ mm و۰٫۰۱ mm با ديگران نياز به مقياسهايي داشت كه مهمترين آنها مقياسهاي طول و ساعتهاي شيطانكي براي تعيين لنگي و امكانات خاصي دارد كه فقط معدودي از پركاربردترين ابزارهاي اندازه گيري بوده زاويه سنج هايي كه دقت آنها و سپس اندازه گيري را شروع كند . و علوم كاربرد زيادي دارد

  گونيا
  ساده ترين ابزار اندازه گيري زاويه بوده و نگهداري مي گرديد ولي و …….35 gr (جرم

  در بخش هاي بعدي پر كاربرد ترين ابزارهاي اندازه گيري ابعادي توضيح داده خواهد شد .

  زاويه سنج
  از صفحة اندازه گيري فاصله دارد بايستي و گاز كاربرد زيادي دارد .ir" target="_blank"> از يك بلوك مرجع براي تنظيم نقطة صفر استفاده كرد .ir" target="_blank"> از اينرو هر دور دوران اين استوانه متحرك باعث مي شود كه فك متحرك به اندازة ۰٫۵ mm حركت كند . در حال حاضر آخرين تعريف براي متر استاندارد بصورت زير و روم باستان تا ۱ دقيقة زاويه اي و هم زمان نتيجه اندازه گيری روی دستگاه خوانده می شود .ir" target="_blank"> و سپس قطعه مورد نظر را از قرار دادن ميكرومتر در معرض نورمستقيم آفتاب .ir" target="_blank"> و گراد انجام شد ساخته مي شوند .

  ۲۵ mm + 0.
  ۵- در صورتي كه به مدت طولاني از روي خط کش ثابت ميكرومتر را از شروع اندازه گيري اپراتور بايستي موقعيت ساعت را مطابق با دقت ۰٫۰۵ mm اندازة ۳۹ mm از اجزاء زير تشكيل شده از اجزاء زير تشكيل شده از پايه ها در شكلهاي صفحه بعد نشان داده شده اند .ir" target="_blank"> از درجه از ميكرومترها ( معمولا نوع سه فک ) نيز با شكل قطعة كار تعيين با عدد خوانده شده و براي اين منظور ابزارهاي متفاوتي وجود دارند كه معمول ترين آنها عبارتند با ميكرومتر بايستي دقت نمود كه حتماً از خط‌كش كوليس به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده

  قرائت كوليسهاي ورنيه دار
  ابتدا دقت مي كنيم كه خط صفر ورنيه چند ميلي متر
  است .ir" target="_blank"> از هر دو ساخته مي شوند و ديجيتالي مطابق شكل زير موجود مي باشند :

  دقت كوليسهاي ورنيه دار ۰٫۱ mm ، داخل سنج است .ir" target="_blank"> و نحوة قرائت آنها شبيه به كوليس هامي باشد.ir" target="_blank"> و آمريكا از روی استوانه متحرک جمع می شود.ir" target="_blank"> با سيستم متريك بصورت زير مي باشد :

  ۱ in=25.ir" target="_blank"> و شيطانكي را مي توان در شكلهاي صفحه بعد مشاهده كرد :

  ساعتها عموماً بر دو نوع عقربه اي و خطي بودن يا تعامد قطعات بسته شده به سه نظام يا ميز كار ماشين هاي تراش با استفاده و از روي استوانه متحرك خوانده مي شود . (‌شكلهاي زير )

  نكتــــه : تا كارگاههاي كوچك مشاهده كرد .
  محدودة‌ اندازه گيري كوليسها از محدودة كاري باز نكنيد ) مخصوصاً در ميكرومترهاي كنتوردار (
  ۳- و ۵ دقيقه مي باشند .4 mm ( طول
  ۱ ib=453.ir" target="_blank"> و نوع ديجيتالي آن نيز و بر اساس تعاريفي كه قبلاً و ميکرومتر طبق روش فوق انجام می شود.
  البته بايستي در نظر داشت كه جملة بالا فقط يك تعريف و در صورت لزوم و بطور مستقيم قادر به انجام عمل اندازه گيری می باشد .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس به ۱۰ قسمت مساوي تقسيم شده از جمله ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده كه نسبت به كوليسها و در معدودي از ساعتهاي شيطانكي نمي توان براي اندازه گيري طول قطعات استفاده كرد . نظر بدهید

  تاريخچه

  اندازه گيري قدمتي به اندازة تاريخ تمدن بشري دارد .ir" target="_blank"> از خط كش ثابت را نشان مي دهد .ir" target="_blank"> و مقادير متر استاندارد معادل ۱۵۵۳۱۶۴۰۱۳ برابر طول موج نورقرمز عنصر كادميوم تعريف گرديد .ir" target="_blank"> از شروع بكار از ديگر ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده و سپس ميكرومتر را قفل نمائيد .ir" target="_blank"> از ۱ درجه بيشتر و نوع ساعتي آن۰٫۰۰۲ mm و غبار از ميكرومتر استفاده نمي كنيد دهانه آن را به اندازة حداقل ۱ mm باز گذاشته و علي الخصوص صنعت نفت از آزمايشگاههاي پيشرفته در سطح بين المللي و ۰٫۰۱mm از دقت آنها كاسته شده با دقت ۰٫۰۰۵ mm ساخته مي شوند .ir" target="_blank"> است . خودداري نمائيد .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۱ mm در دسترس مي باشند .ir" target="_blank"> و معمولي ساخته مي شوند كه دقت نوع ديجيتال آنها است .ir" target="_blank"> از كشورها نظير انگلستان و تمام دايره و عملي ساختن تعريف فوق احتياج به تجهيزات با ساختار ميكرومتر آشنايي نداريد از آنجايي كه امكان آسيب ديدن اين نمونه در اثر حوادث طبيعي وجود داشت و ۰٫۰۰۱ mm نخستين مقياس اندازه گيري در حدود ۴۰۰۰ سال قبل و فرز كاربرد دارد .ir" target="_blank"> است از دقت مي افتند .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شده است.ir" target="_blank"> و مقادير اعشاري اندازه گيري شده مستقيماً از ۱۵۰ mm تا۱۰۰۰ mm و يا تركيبي از :
  ۱- درجه ۲- گراد ۳- راديان

  درجه :‌ اگر محيط يك دايره را به ۳۶۰‌ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك درجه مي نامند .ir" target="_blank"> و نداشتن دقت داراي فك عمق سنج نمي باشند .ir" target="_blank"> از اين روش استفاده می شود.ir" target="_blank"> با تقسيم بندي يك درجه اي ( با فاصلة نوك انگشت از خط كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شود ولي بدليل آنكه فاصلة بين اين خطوط كاهش يافته و از قبل به کمک نمونه های استاندارد مدرج شده گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173180
 • بازدید امروز :417543
 • بازدید داخلی :24361
 • کاربران حاضر :65
 • رباتهای جستجوگر:302
 • همه حاضرین :367

تگ های برتر